Privacyverklaring

Deze privacyverklaring van Stichting Struikelstenen Gooise Meren (hierna: de Stichting of wij/ons) heeft betrekking op de verwerking van persoonsgegevens door de Stichting van nabestaanden of verwanten voor wie struikelstenen worden of zijn gelegd, donateurs, relaties en andere belangstellenden (hierna: betrokkenen).

Contactgegevens
Stichting Struikelstenen Gooise Meren
Adres: Jacobus Verhoeflaan 26, 1412 EP Naarden
E-mail: info@struikelstenengooisemeren.nl
KvK-nummer: 85008001
Website: www.struikelstenengooisemeren.nl

Doel Stichting
De Stichting heeft tot doel door het plaatsen van struikelstenen in Gooise Meren de herinnering levend te houden aan de Joodse medeburgers die door de Nazi’s in de Tweede Wereldoorlog zijn weggevoerd en vermoord in de concentratiekampen. De Stichting neemt hiertoe deel aan het project Struikelstenen van de Duitse kunstenaar Gunter Demnig.

Doel gegevensverwerking
De Stichting verzamelt historische gegevens van degenen ter nagedachtenis aan wie struikelstenen zijn of worden gelegd. Daarnaast verwerkt de Stichting persoonsgegevens van nabestaanden of verwanten voor wie struikelstenen worden of zijn gelegd, donateurs, relaties en andere belangstellenden. De historische gegevens worden verzameld en de persoonsgegevens van nabestaanden of verwanten voor wie struikelstenen worden of zijn gelegd, donateurs, relaties en andere belangstellenden ter invulling van het doel van de Stichting, alsmede voor het praktisch uitvoeren en worden verwerkt om het doel van de Stichting te verwezenlijken, fondsen te verkrijgen alsmede daadwerkelijk struikelstenen te leggen.

Toepasselijkheid privacyverklaring
Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking door de Stichting van persoonsgegevens van betrokkenen. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op het verzamelen en verder verwerken van historische gegevens met betrekking tot degenen voor wie struikelstenen zijn of worden gelegd.

De Stichting respecteert de privacy van haar betrokkenen en verwerkt de persoonsgegevens van betrokkenen in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Persoonsgegevens
Een persoonsgegeven is informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. De Stichting verwerkt de volgende persoonsgegevens:

(i) Voor- en achternaam;
(ii) Telefoonnummer;
(iii) E-mailadres;
(iv) Adres;
(v) Overige persoonsgegevens die u verstrekt, bijvoorbeeld over uw relatie met degene(n) voor wie een struikelsteen wordt of is gelegd;
(vi) Foto’s en filmmateriaal dat in de openbare ruimte is opgenomen;
(vii) Gegevens die betrekking hebben op uw randapparatuur, zoals een IP-adres; en
(viii) Gegevens over uw surfgedrag.

Wij verzamelen deze gegevens onder meer doordat u deze zelf aan ons verstrekt heeft, bijvoorbeeld bij contact over degene voor wie een struikelsteen is of wordt gelegd, doordat u een donatie aan de Stichting doet of heeft gedaan, doordat u fysiek aanwezig bent bij de legging van een struikelsteen of doordat u gebruik maakt van onze website.

Bijzondere persoonsgegevens
De Stichting verzamelt in beginsel geen bijzondere persoonsgegevens van betrokkenen, zoals gegevens met betrekking tot gezondheid of godsdienstige overtuiging. Dergelijke gegevens worden in beginsel enkel verzameld van degene ter gedachtenis aan wie een struikelsteen is of wordt gelegd.

Doeleinden en grondslagen voor het verwerken van persoonsgegevens
De Stichting verwerkt uw persoonsgegevens voor bepaalde, hieronder beschreven doeleinden. Daarnaast vindt de verwerking van uw persoonsgegevens voor deze doeleinden plaats op basis van een van de wettelijke grondslagen. Deze wettelijke grondslagen zijn onder andere: toestemming, noodzakelijkheid voor de uitvoering van een overeenkomst of een gerechtvaardigd belang.

Doeleinde  Grondslag
Contact met aanvragers, nabestaanden of verwanten van degene voor wie een struikelsteen wordt gelegd Het gerechtvaardigd belang van de Stichting
Contact met bewoners van het adres waar een struikelsteen wordt gelegd Het gerechtvaardigd belang van de Stichting.
Contact met donateurs en het ontvangen van donaties De uitvoering van een overeenkomst met u. Het gerechtvaardigd belang van de Stichting.
Het versturen van een e-mailnieuwsbrief aan personen die zich hebben aangemeld Toestemming

Wanneer wij persoonsgegevens verwerken op basis van uw toestemming, heeft u te allen tijde het recht om deze toestemming in te trekken.

Delen met anderen
In bepaalde gevallen worden uw gegevens gedeeld met derden, voor zover noodzakelijk voor het doel van de Stichting. De Stichting kan gegevens delen met:

(i) Relaties van de Stichting;
(ii) Derden, zoals toezichthouders en andere instanties om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Doorgifte van uw gegevens naar bovenstaande derde partijen zal alleen gebeuren voor de doeleinden genoemd in deze privacyverklaring, en alleen voor zover dit is toegestaan op grond van deze privacyverklaring en toepasselijke wet- en regelgeving, of de Stichting verplicht is persoonsgegevens te verstreken aan een bevoegde instantie.

Derden aan wie wij uw gegevens kunnen verstrekken zijn zelf verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving. De Stichting is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door deze derden.

Om onze activiteiten uit te voeren, kunnen wij genoodzaakt zijn om uw persoonsgegevens door te sturen naar andere landen die al dan niet lid zijn van de Europese Unie en die een passend beschermingsniveau waarborgen. Wanneer dit het geval is, nemen wij alle noodzakelijke maatregelen om de persoonsgegevens op rechtmatige wijze door te geven naar dergelijke landen.

Onze website bevat mogelijk verwijzingen of hyperlinks naar websites van derden. Deze websites hebben elk hun eigen privacybeleid en hun eigen privacyverklaring. We raden u aan deze goed door te lezen. De Stichting is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de wijze waarop deze derden omgaan met de privacywetgeving.

Uw rechten
U heeft als betrokkene de volgende rechten:

(i) Het recht op inzage, dit betekent dat u een verzoek kan doen om toegang te krijgen tot de persoonsgegevens die wij van u verzameld hebben;
(ii) Het recht op rectificatie of verbetering van uw gegevens;
(iii) Het recht op verwijdering van uw persoonsgegevens;
(iv) Het recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens;
(v) Het recht op dataportabiliteit, dit houdt in dat u het recht heeft uw gegevens te ontvangen in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm. Daarbij heeft u het recht deze gegevens aan een andere verantwoordelijke over te dragen;
(vi) Het recht om bezwaar te maken tegen profiling;
(vii) Het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens;
(viii) Het recht om de gegeven toestemming in te trekken.

De bovenstaande rechten kunnen worden uitgeoefend door een verzoek in te dienen bij:

Stichting Struikelstenen Gooise Meren
T.a.v. het Bestuur
Jacobus Verhoeflaan 26, 1412 EP Naarden
info@struikelstenengooisemeren.nl

Naast het uitoefenen van bovenstaande rechten kunt u, indien u van mening bent dat daartoe aanleiding is, een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen onbevoegde of onrechtmatige verwerking en tegen verlies, vernietiging, beschadiging, wijziging of openbaarmaking. Deze maatregelen zullen zorgen voor een passende beveiliging.

Wanneer u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@struikelstenengooisemeren.nl.

Bewaartermijn
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor deze zijn verkregen, tenzij wij wettelijk verplicht zijn om uw persoonsgegevens langer te bewaren.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht deze privacyverklaring eenzijdig te wijzigen of aan te vullen. Het is dan ook belangrijk om deze privacyverklaring regelmatig te lezen. Wij kondigen deze wijzigingen aan in overeenstemming met de wet. Wanneer er wezenlijke wijzigingen plaatsvinden in deze privacyverklaring, volgt een duidelijke kennisgeving, bijvoorbeeld via een mededeling op onze website.

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 13 augustus 2023.

Cookies
De Stichting gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. Deze cookies bevatten geen informatie waarmee u als persoon geïdentificeerd kunt worden. Ook zijn cookies niet schadelijk voor uw computer. Wel bevatten deze cookies informatie over uw bezoek aan deze website. Wij doen dit voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Contact
Voor vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring en/of de verwerking van persoonsgegevens kunt u contact met ons opnemen via:

Stichting Struikelstenen Gooise Meren
T.a.v. het Bestuur
Jacobus Verhoeflaan 26, 1412 EP Naarden
info@struikelstenengooisemeren.nl